เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

แถลงการณ์ร่วมองค์กรสื่อเรื่องปิด PTV และ 36 เว็บไซต์

|
แถลงการณ์ร่วมเรื่อง การสั่งปิดสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเว็บไซต์ (สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ทำการปิด PTV และเว็บไซต์อีก 36 เว็บ ทำให้องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้หารือร่วมกัน และแถลงการณ์ร่วมเรื่อง การสั่งปิดสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเว็บไซต์ดังนี้

ตามที่รัฐบาลอ้างอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในการปิดกั้นสัญญาณสถานีโทรทัศน์พีทีวี รวมทั้งปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาข่าวสารความคิดเห็นทางการเมือง เช่น เว็บไซต์ http://www.prachatai.com/ ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมานั้น

องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้หารือร่วมกันแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้

1. การปิดกั้นสัญญาณของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพีทีวี และการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่แสดงความคิดเห็นดังกล่าว เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 45 ที่บัญญัติว่า "การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทำมิได้" ทั้งนี้ รัฐบาลจะสามารถใช้กฎหมายพิเศษเพื่อจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนได้ ก็เพียงการห้ามเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนเท่านั้น

2. การที่รัฐบาลกล่าวอ้างว่า การดำเนินการปิดกั้นสัญญาณและการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อป้องกันการบิดเบือนข่าวสาร ทำให้ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ขณะที่รัฐบาลเองยังใช้สถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐในการเสนอรายการที่มีลักษณะนำเสนอข้อมูลด้านเดียว อีกทั้งยังปล่อยให้สถานีวิทยุและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอื่นๆ นำเสนอเนื้อหาในลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความแตกแยกในสังคมมากขึ้นนั้น ย่อมเป็นการกระทำที่รัฐบาลอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น "สองมาตรฐาน" และสร้างความชอบธรรมแก่ผู้ชุมนุมมากขึ้น

3. การปิดกั้นสื่อในลักษณะนี้ ย่อมเป็นการปิดกั้นสิทธิการรับรู้ข่าวสารของประชาชน จึงอาจทำให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกั้นสื่อดังกล่าว ออกมาเข้าร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้สถานการณ์มีความซับซ้อนและอาจนำไปสู่ความรุนแรงได้

4. องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ขอเรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนง ทำหน้าที่รายงานข่าวสารที่เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยความครบถ้วนรอบด้าน โดยนำเสนอความจริงและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยการคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน และระมัดระวังการนำเสนอข่าวที่อาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรงในการยุติปัญหา

สุดท้ายนี้การแสดงจุดยืนของทั้งสองสมาคมเป็นไปตามหลักการของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ไม่ประสงค์จะให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำแถลงการณ์ฉบับนี้ไปใช้ในการสร้างความชอบธรรมให้กับตนเอง


สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
8 เมษายน 2553

รายชื่อเว็บไซต์ที่ถูกปิด

1. http://www.gurakdang.com

2. http://www.norporchorusa2.com

3. http://www.norporchorusa.com

4. http://www.uddthailand.com

5. http://www.uddthailand.net

6. http://www.uddthailand.biz

7. http://www.uddthailand.org

8. http://www.uddthailand.info

9. http://www.peoplechannel.net

10. http://www.newskythailand.us

11. http://www.newskythailand.com

12. http://www.newskythailand.net

13. http://www.newskythailand.org

14. http://www.thaipeoplevoice.org

15. http://www.thaipeoplevoice.org/index.html

16. http://www.thaipeoplevoice.net

17. http://www.thaipeoplevoice.info

18. http://www.prachathai.com

19. http://www.redthai.org

20. http://www.reddthai.net

21. http://www.rednon.org

22. http://www.sunshine.redthai.org

23. http://www.konthaiuk.com

24. http://www.redshirttv.com

25. http://www.isan.redthai.org

26. http://www.youtube.com/uddtoday

27. http://www.twitter.com/uddtoday

28. http://www.facebook.com/note.php?note_id=344691628328

29. http://young-udd.hi5.com/friend/p352428162-Young+UDD_Thailand- -html

30. http://groups.google.com/group/redthai

31. http://www.d-dek.org

32. http://www.xat.com/uddtoday

33. http://www.uddtoday.ning.com

34. http://www.sameskybooks.org

35. http://www.weareallhuman.net

36. http://www.sanamluang.tv


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1567:2010-04-08-10-25-14&catid=49:2552&Itemid=26

0 ความคิดเห็น:

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP